Kapelaan Christyraj verwelkomd

Op 12 september mochten we als parochiegemeenschap voor het eerst kennismaken met onze nieuwe kapelaan Christyraj Francis. Hij was aanwezig tijdens de zondagse H. Mis in Herten.

Interview met kapelaan Christyraj

In dit interview geeft kapelaan Christyraj antwoord op een aantal veelgestelde vragen.

Feest kerkwijding kathedraal

Met een gezongen vesperdienst heeft het Kathedraal Kapittel op 3 september 2021 het feest van de kerkwijding van de kathedraal gevierd.

Afscheid kapelaan Marco Figliola

Tijdens een plechtige en drukbezochte viering, namen we op zondag 29 augustus, in de kerk van Herten afscheid van kapelaan Marco Figliola. Na afloop was er gelegenheid voor een persoonlijk woordje onder het genot van een kopje koffie met gebakje geheel in stijl. Zowel een delegatie van het kerkelijk herenkoor als het jeugdkoor zorgden voor de muzikale omlijsting. Een bijzonder woordje werd tot hem gericht door de kosters van de H. Michael parochie.

Welkomstwoord van de Deken tijdens de afscheidsmis van kapelaan Marco

Eucharistie vieren is dank zeggen: Dank voor het vele goede en mooie dat wij uit Gods hand ontvangen. Vandaag voelt deze dankzegging enigszins dubbel, want we moeten afscheid nemen van kapelaan Marco Figliola die wij allen in ons hart gesloten hebben en dat doet verdriet. We hebben onze kapelaan met veel toewijding, grote inzet, humor, relativering, intelligentie, zijn arbeid zien verrichten. Buitengewoon plezierig in de omgang, charmant, altijd goedgehumeurd, zeer toegankelijk en geïnteresseerd deed hij zijn werk en zág hij waar gewerkt moest worden; initiatieven richting de jeugd, jonge gezinnen, misdienaars ondernam hij, maar ook aandacht voor onze ouderen kenmerkten zijn bedrijvigheid. De dekenswisseling en het jubileum van 800 jaar Munsterkerk pakte hij geweldig op. Voor de nieuwe deken, voor mij persoonlijk, is kapelaan Marco geweest een onmisbare steunpilaar, adviseur, wandelende agenda, kalender en draaiboek, “zoon” en jongere broeder tegelijk alsook een oud-leerling van wie ik zelf nog een en ander bleek te kunnen leren en wist u dat hij ook een geweldige kok, enorme gourmand en, ofschoon primair Italiaan, vooral ook een Bourgondiër blijkt te zijn met zowel een gezonde eetlust alsook de nodige levenslust. Zijn talenkennis mag er zijn: Italiaans, Spaans, Portugees, Frans, flarden Latijn, Grieks, n beetje Hebreeuws, uitstekend Nederlands en, o ja: het Limburgse dialect begon al ‘n beetje te komen, hij kan Limburgs inmiddels vloeiend… verstaan! Kortom: een man van letteren, literatuur, die terecht een studieopdracht van onze Bisschop heeft ontvangen en zich op een hoger niveau voor ons bisdom zal mogen gaan inzetten. Met verdriet laten we deze getalenteerde man naar Rome vertrekken, maar wat een voorrecht dat we hem deze jaren hier bij ons hadden en ons voordeel met hem mochten doen: We hebben dus wel degelijk redenen genoeg om God dank te zeggen, waarbij we ook heel trots zijn op zijn nieuwe taak want wij delen ’n beetje in de eer.

Maar als nu iemand niet staat te wachten op al deze complimenten, dan is dat kapelaan Marco zelf. Kapelaan Marco hebben we hier priester zien worden. Huis, haard en vaderland Italië heeft hij verlaten om bij ons het Evangelie te verkondigen en voor te leven. Nederland is het meest geseculariseerde landje op deze planeet en velen weigeren om, zoals de 2e lezing dat uitdrukt “met zachtmoedigheid het woord van God aan te nemen dat in ons werd geplant en dat de kracht bezit onze zielen te redden”…en massaal laten velen Gods wet varen om mensenwetten van modes en grillen en van “wat mén vindt” na te lopen. Maar onze kapelaan bleef met frisse moed en vindingrijk naar mensen toe gaan op zoek naar hun hart: “Luister dan naar de voorschriften en bepalingen die ik u leer en handel daarnaar, want dan zult u pas echt leven…!” Dit is wat Marco ons deze jaren heeft voorgehouden en voorgeleefd: Het is de moeite waard om bij Jezus en Zijn familie van gelovigen te horen en naar Zijn woorden te leven, de Kerk is geen instituut maar een warm thuis waar we elkaar opvangen en dragen waarbij Jezus ons steunt en ook ons doel is. Geen compromissen en slapte daarbij, maar het volle Evangelie heeft hij ons voorgehouden in goede balans als menselijke priester en als priesterlijke mens; daar valt geen scheiding in te maken: Priester in hart en nieren en niets anders. Als we kapelaan Marco Figliola vandaag uitwuiven, danken en eren, dan moeten we dat niet doen met alleen onze mooie woorden en glimlachjes, maar juist met het actief voortzetten van datgene waaraan hij werkte, wat hij ondernam, al datgene doen waartoe hij ons uitnodigde. Wij zelf als ‘uitvoerders van het woord metterdaad en niet alleen als toehoorders’. Kapelaan Marco zaaide, wij moeten dit koesteren en tot ontplooiing en rijke oogst laten ontkiemen. Pas dan zijn onze complimenten en dankwoorden geloofwaardig.

Hoogfeest van Maria ten Hemelopneming

Op zondag 15 augustus aanstaande is het Hoogfeest van Maria ten Hemelopneming. De Plechtige Hoogmis in de Munsterkerk is om 10.00 uur in plaats van 11.00 uur zoals gebruikelijk is. Er is dit jaar helaas geen uitgebreid programma in vergelijking met voorgaande jaren. In verband met de verwachte drukte willen we u vragen om zich op te geven.

Kanunnik De Graaf Woutering geïnstalleerd

Pastoor-deken Alexander de Graaf Woutering is dinsdag 6 juli geïnstalleerd als kanunnik. Dat gebeurde tijdens een korte plechtigheid in de Caroluskapel in Roermond.

Berichtgeving kerkelijke leven in ons bisdom en onze parochie

Door het bericht over de gezondheidstoestand van onze Bisschop Harrie Smeets is er grote droefenis neergedaald over ons Bisdom. We kunnen niet anders dan intens hopen en bidden voor hem en ons Bisdom; liefst om het wonder van genezing, maar in elk geval ook om kracht naar kruis voor de Bisschop en zijn familie alsook de direct betrokkenen.

Desondanks gaat het kerkelijke leven door onder leiding van de beide bestuurders Mgr. Maessen en de nieuwe vicaris generaal Quaedvlieg. Zo mogen we u bekend maken wie de opvolger zal zijn van kapelaan Marco Figliola, die zelf eind augustus ons gaat verlaten voor zijn studieopdracht Kerkgeschiedenis in Rome met het oog op een toekomstig docentschap te Rolduc en andere instellingen:

Onze nieuwe kapelaan heet Christyraj Francis: Hij is momenteel 29 jaar en geboortig van Sri Lanka. Sedert 2015 studeert hij te Rolduc, zijn taalbeheersing is goed en hij liep verschillende uitstekend beoordeelde pastorale en catechetische stages in Zuid Limburg.
Komende 6 juli reist hij naar Sri Lanka om eind augustus aldaar de diakenwijding te ontvangen. Rond 3 september zal hij terugkeren en zijn intrek nemen in de kapelanie van Herten om daarna het takenpakket van kapelaan Marco over te nemen.
We zijn verheugd over deze spoedige opvolging en we heten kapelaan Christyraj dan ook van harte welkom in Herten en in Roermond. We bidden voor hem om veel arbeidsvreugde in ons midden en vooral om Zegen voor zijn opgang naar het priesterschap in de loop van het jaar 2022.

Alexander de Graaf Woutering
Plebaan-deken

Update met verdere versoepelingen van coronaprotocol in R.K. Kerk

De Nederlandse bisschoppen komen voor de Rooms-Katholieke Kerk met een update van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ die ingaat op zaterdag 26 juni. In de update wordt een aantal versoepelingen aangekondigd. Nu er weer meer kan en mag in de maatschappij als het gaat om corona, zien de bisschoppen ook mogelijkheden om de maatregelen voor de R.-K. Kerk aan te passen. Lees meer

© Marco van 't Klooster / Kerk en IT

Plebaan-deken Alexander de Graaf Woutering benoemd tot kanunnik

Plebaan-deken Alexander de Graaf Woutering van Roermond is door bisschop Harrie Smeets benoemd tot lid van het Kathedraal Kapittel van het bisdom Roermond. Het kapittel is het belangrijkste adviesorgaan van een bisschop. De leden worden kanunniken genoemd.

De in Roermond geboren Lic. R.A. de Graaf Woutering (56) werd in 1990 tot priester gewijd. Sindsdien heeft hij diverse functies als kapelaan, pastoor en deken vervuld in diverse parochies in de regio Horst en Venray. Ook is hij sinds 1998 actief als aalmoezenier van sociale werken in het bisdom Roermond. Sinds september vorig jaar is De Graaf Woutering plebaan-deken van Roermond. Dat wil zeggen dat hij pastoor is van de bisschopskerk (kathedraal) in Roermond en de parochies van Roermond-Centrum en Herten en tevens deken van het dekenaat Roermond.

Tijdens een van de komende bijeenkomsten van het kapittel zal De Graaf Woutering als kanunnik worden geïnstalleerd. Eerder dit jaar benoemde de bisschop de nieuwe vicaris-generaal Harry Quaedvlieg en pastoor Peter ter Horst van Helden-Panningen ook tot lid van het kapittel. In verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van diverse oud-kanunniken waren er enkele vacatures ontstaan.