Ledenwerfactie Schola Sancti Christofori

De Schola Sancti Christofori verzorgt om de 14 dagen de vaste en wisselende gregoriaanse gezangen in de Munsterkerk en de Kathedraal van Roermond.

Het aantal leden van onze Schola is de laatste tijd aan het afnemen. Het bestuur van de Schola heeft daarom besloten om in de paasperiode een ledenwerfactie te starten. Ter voorbereiding hiervan is er een website van de Schola “online” gezet en is er een Facebookpagina aangemaakt.

De Schola Sancti Christofori is van plan om rond de vieringen van Goede Vrijdag en Pasen potentiële leden op te roepen om op 19 en 26 april 2023 de dan te organiseren open repetities in onze oefenlocatie aan de Swalmerstraat 100 te Roermond bij te wonen. Ook zullen door middel van posters en flyers potentiële leden opgeroepen worden om lid te worden van de Schola.

Vier.nu Pasen!

www.Vier.nu is de website over de belangrijke christelijke hoogfeesten. De site roept in de Veertigdagentijd iedereen op om zoveel mogelijk Pasen te vieren in de eigen plaatselijke Kerk. Voor onze parochie staat een vieringenrooster online. Daar kunt u zien welke vieringen wij organiseren onder het motto ‘Vier.nu Pasen!’. U bent daarbij van harte welkom.

Landelijke pelgrimsmis

Op zondag 26 maart werd in de kathedraal de landelijke pelgrimsmis gehouden voor alle mensen die dit jaar vanuit Nederland pelgrimeren naar Santiago de Compostela. Tijdens de viering ontvingen zij de zegen met de reliek van St. Jacobus. Medewerking werd verleend door het Koninklijk Roermonds Mannenkoor en de Broederschap van H. Jacobus de Meerdere. Bekijk hier de foto’s.

Vieringen in de Goede Week 2023

Zondag 2 april: Palmzondag

10.00u Munsterkerk
Hoogmis met Palmprocessie

10.00u H. Michaëlkerk
Hoogmis met Palmebessemoptocht

11.30u Kathedraal
Hoogmis met Palmprocessie

Maandag 3 april

9.00u Munsterkerk
Eucharistieviering

18.30u Munsterkerk
Boeteviering

Dinsdag 4 april

9.00u Munsterkerk
Eucharistieviering

Woensdag 5 april

9.00u Munsterkerk
Eucharistieviering

19.00u Kathedraal
Chrismamis met zegening van de H. Oliën

Donderdag 6 april: Witte Donderdag

19.00u Munsterkerk
Herdenking van het Laatste Avondmaal

19.00u H. Michaëlkerk
Herdenking van het Laatste Avondmaal

Vrijdag 7 april: Goede Vrijdag

15.00u Kathedraal
Kruisweg

15.00u H. Michaëlkerk
Kruisweg voor kinderen en volwassenen

19.00u Munsterkerk
Kruisverering

Zaterdag 8 april: Paaszaterdag

21.00u H. Michaëlkerk
Paaswake

21.30u Kathedraal
Paaswake

Zondag 9 april: Hoogfeest van Pasen

10.00u Munsterkerk
Feestelijke Hoogmis

10.00u H. Michaëlkerk
Feestelijke Hoogmis

11.30u Kathedraal
Plechtige Hoogmis met pontificale assistentie

Maandag 10 april: Tweede Paasdag

11.30u Kathedraal
Feestelijke Hoogmis

Vastenactie 2023: Zuid-Soedan, het jongste land ter wereld

Dit jaar staat de Vastenactie in het teken voor vluchtelingen en ontheemden in Zuid-Soedan.

Na een referendum begin 2011, waarbij 99% van de bevolking zich uitsprak voor onafhankelijkheid, scheidde Zuid-Soedan zich af van Soedan. Het land had binnen Soedan sinds 2005 al een aparte, autonome status. Op 9 juli 2011 werd de onafhankelijkheid uitgeroepen. Ondanks de medewerking van Soedan raakten de twee landen echter al in diezelfde maand in een conflict over de grensstreek en de verdeling van de winst van de oliewinning daar. Dit liep in 2012 uit op een bijna-oorlog waarbij over en weer doden vielen. De Zuid-Afrikaanse president Thabo Mbeki trad op als bemiddelaar. In augustus 2012 werd er overeenstemming bereikt over de olieopbrengsten.

Burgeroorlog
In 2013 brak echter een bloedige burgeroorlog uit. Etnische conflicten, economische problemen en corruptie vormden een giftige cocktail in de strijd om de macht in de jonge republiek. Miljoenen mensen – overwegend vrouwen en kinderen – sloegen op de vlucht. Veel mensen zijn naar buurlanden Ethiopië, Oeganda en Congo gevlucht (ongeveer 2,5 miljoen), maar een deel bleef in Zuid-Soedan. Naar schatting 400.000 mensen werden gedood sinds de oorlog uitbrak. Hoewel de burgeroorlog inmiddels formeel is beëindigd, is het geweld nog niet voorbij: lokale groepen zaaien nog steeds dood en verderf in veel gebieden.

In 2020 waren er 714.000 nieuwe ontheemden in Zuid-Soedan, waarvan 443.000 door rampen. De belangrijkste natuurrampen waren de grootschalige overstromingen van juni tot augustus. Gewapende conflicten en geweld tussen gemeenschappen dreven nog eens 271.000 mensen op de vlucht. Eind 2020 waren er naar schatting 1.5 miljoen ontheemden door conflicten en geweld in het land.

Mensen op de vlucht zijn in Zuid-Soedan kwetsbaar. Zo zijn seksueel geweld en sekse-gerelateerd geweld een serieus probleem. Begin 2018 beschuldigde een speciale VN-commissie bijvoorbeeld veertig hoge militairen van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid: verkrachtingen op grote schaal, het verminken en vermoorden van kinderen en volwassenen en het verwoesten van dorpen.

Honger en dorst
Het geweld en al die mensen op de vlucht, brengen nieuwe problemen mee voor de toch al zwakke economie van het land: voedsel, water en huisvesting. Ongeveer 8,3 miljoen mensen in Zuid-Soedan waren in 2021 in acute nood: ze hadden onvoldoende voedsel en water ter beschikking. De VN brachten dat jaar een rapport uit waarin ze waarschuwen voor het oplaaiende geweld en de dreiging van hongersnood in de deelstaat Warrap in Zuid-Soedan.

Door alle gewelddadige conflicten is het land verwaarloosd en is de infrastructuur zwak. Hoewel de overheid beleid maakte om het geweld te verminderen en de ontheemden veilig terug naar huis te laten gaan, blijkt ze niet opgewassen tegen de vele overheidstaken en grote problemen die er liggen. Zuid-Soedan is een van de meest fragiele staten ter wereld.

Gedurende de vastenperiode is er de gelegenheid in onze parochiekerken om in de collectebussen in de kerken geld te schenken aan de vastenactie. Op Palmzondag 2 april zal er na afloop van de H. Mis een extra deurcollecte plaatsvinden voor hulp aan de vluchtelingen en ontheemden in Zuid-Soedan.

Koninklijke Roermondse Zang- en Muziekvereniging 150 jaar

In 2023 is het exact 150 jaar geleden dat de Roermondse Zang- en Muziekvereniging is opgericht. Het gemengde koor, bestaande uit ruim 60 leden, viert het bijzondere jubileum op gepaste wijze, met een drietal bijzondere concerten. Het eerste jubileumconcert is op zondag 16 april vanaf 14.30 uur in de Munsterkerk. ‘Zang en Muziek’ verzorgt dan een uniek en sfeervol voorjaarsconcert. Het concert is gratis toegankelijk. Naast de Koninklijke Roermondse Zang- en Muziekvereniging treedt ook het Ensemble Omnes Terminos op, bestaande uit drie jonge talentvolle conservatoriumstudenten. Lees meer

Bidden in de O.L.V. Munsterkerk voor vrede in Oekraïne

In het kader van de Europese gebedsestafette voor vrede in Oekraïne werd vanmorgen, in aanwezigheid van Mgr. Harrie Smeets, een H. Mis gevierd in de O.L.V. Munsterkerk. Dit was tevens de viering voor het Ordinariaat voor de Nederlandse Strijdkrachten. Hoofdcelebrant was Mgr. Everard de Jong in zijn functie als krijgsmachtbisschop. Voorafgaand aan de Eucharistieviering was gelegenheid tot aanbidding van het Allerheiligste waar speciaal werd gebeden voor de vrede tussen de broedervolken Rusland en Oekraïne. Bekijk hier de foto’s.

Vastenactie 2023: Mensen onderweg

Dit jaar staat de Vastenactie in het teken voor vluchtelingen en ontheemden in Zuid-Soedan.

Wat doet Vastenactie?

Het project dat we steunen, richt zich op kwetsbare groepen ontheemden in de deelstaat Warrap, in het westen van het land. Het doel is ervoor te zorgen dat de deelnemers na afloop in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Warrap is de meest onderontwikkelde deelstaat van het land en ging nog in 2020 gebukt onder periodes van ernstig geweld, veroorzaakt door diefstal van vee, conflicten over hulpbronnen, seksueel geweld en wraakacties. Door het geweld, de onveiligheid en de extreme voedselonzekerheid in het gebied verlaten mensen hun gemeenschappen en gaan op zoek naar voedsel en veiligheid. Niet voor niets zijn er in Warrap de meeste ontheemden van heel Zuid-Soedan: 287.000 mensen.

De meeste mensen zijn hier afhankelijk van landbouw voor hun levensonderhoud. In grote delen van Zuid-Soedan zijn de infrastructuur én het ecosysteem echter erg fragiel. Zo werden in 2020 60.000 mensen in Warrap getroffen door grote overstromingen, wat desastreuze gevolgen had voor hun voedselvoorziening.

De 1500 deelnemers aan het Vastenactie-campagneproject – overwegend vrouwen, waaronder kwetsbare groepen als oudere vrouwen en vrouwen met een beperking – worden getraind in duurzame landbouw- en veeteeltmethodes. Doel is dat ze voldoende en gevarieerd voedsel voor hun familie kunnen verbouwen én voldoende zaaigoed overhouden voor het volgende seizoen. Door samen op te trekken in coöperaties, vormen de boeren bovendien een sterkere onderhandelingspartner voor partijen die hun oogst willen kopen en kunnen ze betere prijzen afspreken. Naast de trainingen ontvangen de deelnemers ook zaaigoed en gereedschappen om de grond te bewerken.

Er is speciale aandacht binnen het project voor de positie van vrouwen en meisjes, met als doel ze een volwaardige plaats te laten innemen in hun gemeenschap. De mannen worden daar uitdrukkelijk bij betrokken. Daarnaast is er aandacht voor het vroegtijdig signaleren van mogelijke conflicten om daarmee de kans op het oplaaien van nieuw geweld zoveel mogelijk te voorkomen. Tenslotte leren de gemeenschappen hoe ze zich kunnen voorbereiden op mogelijke natuurrampen, hoe ze die op tijd kunnen zien aankomen en hoe ze de gevolgen daarvan zoveel mogelijk kunnen beperken.

Wat dragen we bij?

Groentezaad voor 1 seizoen voor 1 familie€ 10
Set gereedschap (schoffel, gieter, schep)€ 12
Zaad en gereedschap voor een familie€ 22
Kruiwagen€ 41
Ploeg€ 85
Waterpomp op zonnepanelen€ 1.240

Gedurende de vastenperiode is er de gelegenheid in onze parochiekerken om in de collectebussen in de kerken geld te schenken aan de vastenactie. Op Palmzondag 2 april zal er na afloop van de H. Mis een extra deurcollecte plaatsvinden voor hulp aan de vluchtelingen en ontheemden in Zuid-Soedan.

Europese gebedsestafette voor vrede in Oekraïne

Net als de afgelopen twee jaar wordt er ook nu weer in de Veertigdagentijd een Europese gebedsestafette voor vrede gehouden. Deze keer staat daarbij de vrede in Oekraïne centraal. In 39 landen wordt steeds op een andere dag gebeden. In Nederland is dat op vrijdag 17 maart. In het bisdom Roermond zijn er op die dag op zeker acht verschillende plekken vieringen.

De gebedsestafette is een initiatief van Commissie van Europese Bisschoppenconferenties (CCEE). Aan alle Europese bisschoppenconferenties is gevraagd om minstens op één plek te bidden en de heilige mis op te dragen voor de slachtoffers van de oorlog en voor de vrede in dit land. De estafette is op 22 februari van start gegaan in Albanië. De Nederlandse bisdommen organiseren op vrijdag 17 maart op verschillende plekken eigen vieringen als onderdeel van deze estafette.

In Limburg wordt die dag in bijna alle dekenaten gebeden voor vrede en ook voor de slachtoffers van de recente aardbevingen. De vieringen zijn in de volgende kerken en tijdstippen:

  • Dekenaat Heerlen: 9.00 uur in de Pancratiuskerk in Heerlen
  • Dekenaat Horst: 18.30 uur in de Lambertuskerk in Horst, voorafgegaan door de uitstelling van het Allerheiligste en gebed van de rozenkrans vanaf 18.00 uur.
  • Dekenaat Kerkrade: 19.00 uur in de parochiekerk O.-L.-V. Onbevlekt Ontvangen in Terwinselen
  • Dekenaat Maastricht: 9.00 uur in de dagkapel van de Sint-Servaasbasiliek
  • Dekenaat Roermond: 9.00 uur in de Munsterkerk, voorafgaande om 8.30 uur aanbidding van het Allerheiligste. Dit is tevens de viering voor het Militair Ordinariaat met Mgr. Everard de Jong in zijn functie als legerbisschop.
  • Dekenaat Thorn: 11.00 uur in de Kapel onder de Linden
  • Dekenaat Venlo: 9:00 uur in de Martinusbasiliek in Venlo, voorafgegaan om 8:30 uur door Rozenkransgebed en om 15:00 uur gevolgd door de Kruisweg.
  • Dekenaat Venray: 9.00 uur in de Petrus’ Bandenkerk en om 18.30 uur in de Paterskerk in Venray