Inzegening van een nieuwe woning gebeurt dat nog?

De zegening van een woning is een oud christelijk gebruik. Jezus vroeg zijn leerlingen vrede te wensen aan ieder huis dat ze binnengingen (Lc. 10,5). Precies om deze vrede van de Heer bidden wij als een nieuwe woning wordt ingezegend.

Een zegen uitspreken betekent over mensen en dingen alle goeds uitspreken. Zegenen betekent in het latijn ‘benedicere’, letterlijk ‘goeds zeggen, toewensen’. Mensen die een zegen uitspreken of vragen om een zegen, moeten waarachtig zijn. Zij zullen zich inspannen om het goede dat zij wensen aan de ander ook in daden om te zetten. Zegenen betekent ook: oproepen tot verantwoordelijkheid, trouw, plichtsbesef. Wie een auto laat zegenen, neemt zich voor veilig en voorzichtig te rijden.
Een priester die een zieke zegent, moet ook in zijn omgang een zegen zijn voor de zieke. Ouders die hun kind zegenen (‘De Heer zegene en beware je’) bijvoorbeeld door ze een kruisje te geven voor het slapen gaan, zijn een zegen voor hun kinderen.

Deze vorm van zegenen heeft alles te maken met het scheppingsgeloof.
‘God zag dat het goed was’, staat in het eerste hoofdstuk van het Genisisverhaal.

Zegenen is in zekere zin dit woord van God herhalen, beweren dat God goed is. Wie de dingen zegent, zegt dat ze goed zijn, omdat ze van God komen en door Hem bestemd zijn tot heil van de mensen.
U kunt daartoe altijd een afspraak maken met een van de priesters.