VIERING EERSTE HEILIGE COMMUNIE

PAROCHIES H. CHRISTOFFEL – H. GEEST – H. MICHAËL

Roermond-Herten

Secretariaat: Kerkpad 2, 6049 BR Herten tel. 332269  e-mail:  secretariaat@parochie-herten.nl

Kapelaan: G. Dölle, Kerkpad 2, 6049 BR Herten tel.: 332269  e-mail: george.doelle@gmail.com

 

Roermond, oktober 2017

Geachte ouders,

Zoals gebruikelijk in groep 4, bestaat voor uw kind(eren) de mogelijkheid om deel te nemen aan de voorbereiding en de viering van de Eerste Heilige Communie.

Alle katholiek gedoopte kinderen kunnen aan deze viering deelnemen. Mocht uw kind(eren) niet gedoopt zijn en kiest u er toch voor om uw dochter/zoon de Communie te laten doen, dan bestaat er de mogelijkheid om vóór de Communieviering deel te nemen aan een de parochiële doopselvoorbereiding en doopviering.

De ouders zijn de eerst verantwoordelijken bij de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie; de parochie wil u graag hierbij behulpzaam zijn. De beste voorbereiding die u uw kind(eren) kunt geven is een regelmatige deelname aan de H. Mis. Regelmatig is er een gezinsmis, een viering speciaal voor gezinnen met kinderen. Deze vieringen zijn steeds in de H.Michaëlkerk te Herten, op zondagochtend.  Als onderdeel van de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie wordt van de communicanten een actieve deelname verwacht aan deze gezinsmissen. De kinderen worden via een schema ingedeeld om iets voor te lezen tijdens een van de gezinsmissen. De data van de gezinsmissen voor dit schooljaar zijn:

– zondag 8 okt. om 10.00 uur.

– zondag 26 november om 10.00 uur.

– zondag 24 december om 19.00 uur: Kerstmis.

– zondag 14 januari om 10.00 uur.

– zondag 25 februari om 10.00 uur.

– zondag 25 maart om 11.30 uur: Palmzondag, viering met Palmbessemtocht door het dorp.

– donderdag 29 maart om 19.00 uur: Witte Donderdag.

– vrijdag 30 maart om 15.00 uur: Goede Vrijdag, kruisweg in de kerk.

– zondag 1 april om 11.30 uur: Pasen.

– zondag 3 juni om 10.00 uur: Sacramentsdag en communiedankviering

– zondag 24 juni om 10.00 uur: slotviering van het schooljaar.

Via school of de mail worden steeds ook aparte uitnodigingen voor deze vieringen verstuurd.

 

De viering van de Eerste Heilige Communie vindt plaats op donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag) in de H.Michaëlkerk te Herten (tijdstip volgt later).

 Er is ook een voorstellingsmis voor alle communicanten op zondag 25 februari in de H.Michaëlkerk te Herten om 10.00 uur.

 

De communielessen vinden plaats buiten schooltijd,  in het parochiezaaltje van de H.Michaelkerk te Herten, op dinsdagmiddag, en voor de kinderen van de Hubertusschool op school zelf op vrijdagmiddag. De lessen vinden meestal om de week plaats, en zullen starten op dinsdag 31 okt. en vrijdag 3 nov. De zangrepetities voor de communieviering en het oefenen voor de viering zullen tijdens deze lessen plaatsvinden.

 

Om een goede start te maken met de voorbereidingen, willen we u en de aanstaande communicanten uitnodigen voor een gebedsviering op woensdag 8 november, om 19.00 uur, in de H. Michaëlkerk te Herten. Deze viering duurt ongeveer 20 min. en daarna volgen belangrijke praktische mededelingen.

 

Voor de kinderen zijn er vanaf november zogenaamde KISI-middagen, een catechesemiddag eens per maand tot aan de zomervakantie. Uw kind wordt hiervoor van harte uitgenodigd. Verder worden er door het jaar heen ook nog een aantal knutselmiddagen voor de kinderen georganiseerd in het parochiezaaltje van de H.Michaëlkerk. Een overzicht van data wordt u op de ouderavond uitgereikt.

 

In de maand december zal een ouderavond plaatsvinden om u als ouders te informeren over de praktische gang van zaken bij de voorbereiding op de viering van de communie. Tijdens deze avond zullen o.a. een aantal werkgroepen worden samengesteld, waarbij uw actieve deelname wordt verwacht.

 

Voor de dekking van de kosten,  zoals werkboek catecheselessen, knutselmaterialen, versieringen van de kerk, KISI-kinderclub, drukwerk, etc. wordt per communicant een bijdrage gevraagd van € 75,-. U kunt dit bedrag op de inschrijvingsavond contant voldoen, of overmaken op het rekeningnummer van de parochie.

 

Op maandag 23 oktober vindt er een eerste ouderavond plaats, aanvang 19.30 uur, op de Hubertusschool te Herten (Louis Beelstraat 12). Op deze avond kunt u uw kind opgeven voor de 1e H.Communie. Mocht u verhinderd zijn op 23 okt., dan kunt u een digitaal aanmeldingsformulier aanvragen bij de kapelaan, email: george.doelle@gmail.com

We rekenen op een goede samenwerking met u als ouders, zodat we er samen een mooi communiefeest voor uw kind(eren) van kunnen maken. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met een van ondergetekenden.

Met vriendelijke groet

 

Pastoor R. Merkx                  tel. 0475-339465

Kapelaan G. Dölle                  tel. 0475-332269

 

 

Parochiecluster Roermond Zuid

(Parochie H. Christoforus, H. Geest en H. Michaël)

INVENTARISATIEFORMULIER 1e H. Communie 2018:

Communicant:

Achternaam:

Doopnaam/-namen:

Roepnaam:

Meisje / Jongen  (doorhalen wat niet van toepassing is)

Geboortedatum:

Geboorteplaats:
School/klas:

Ouders:

Vader:                  Familienaam:

Doopnamen:

Roepnaam:

Geboortedatum:  . .  –  . .  –  . . . .              Kerkelijke gezindte:

Moeder:               Familienaam:

Doopnamen:

Roepnaam:

Geboortedatum:  . .  –  . .  –  . . . .              Kerkelijke gezindte:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Doopgegevens Communicant:

Datum doop:

Parochie en plaats doop:

Bedienaar doop (indien nog bekend):

Overige gegevens:

Namen en geboortedata van eventuele broertjes of zusjes (ten behoeve van onze parochieadministratie, zie onderstaande mededeling):

 

 

 

 Uw gegevens

Onze parochie houdt zich strikt aan de voorschriften van de Wet op de Persoonsregistratie. Op grond van deze wet hebben de kerken collectief de SILA opgericht. Deze stichting ontvangt via de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) de mutaties van hen die bij de gemeente als ‘kerkelijk’ staan geregistreerd. SILA distribueert de gegevens naar de betreffende kerkgenootschappen. Het betreft hier alleen de naam- en adresgegevens, geboortedatum en burgerlijke staat. Het predicaat ‘kerkelijk’ hebben allen die vóór inwerkingtreding van de wet bij de gemeente met hun geloof stonden geregistreerd en allen die sinds die tijd formeel tot de betreffende geloofsgemeenschap zijn toegetreden. Voor de R.K. kerk geschiedt toetreding door het doopsel. Wij willen deze gelegenheid tevens aangrijpen om Uw gegevens te controleren en aan te vullen in onze eigen administratie.