De viering van de Eucharistie, ook wel de heilige Mis genoemd, vormt de kern van het parochiële leven. In de viering van de Eucharistie komen de gelovigen samen rondom het woord van Christus en nemen zij deel aan de heilige maaltijd, die Hij ons naliet als “Zijn verbond met ons voor altijd”.

Bij het Laatste Avondmaal dat de Heer met zijn leerlingen hield, vroeg Hij hen deze maaltijd van brood en wijn te blijven herhalen tot gedachtenis aan Hem. “Dit is Mijn Lichaam, dit is Mijn Bloed”, sprak Christus toen Hij brood en wijn ronddeelde. In de Joodse traditie heeft het woord “herdenken” een dubbele betekenis. Herdenken betekent zowel een gedachtenis aan een historische gebeurtenis als ook een opnieuw beleven van die gebeurtenis. Zo wordt de viering van de Eucharistie door christenen gezien als een hernieuwing van het Laatste Avondmaal. In de persoon van de priester handelt Christus zelf, wanneer brood en wijn worden “geconsecreerd”, veranderd van wezen, in Lichaam en Bloed des Heren. Zo wil de Heer in ons midden komen, Hij wil zichzelf uitdelen aan ons, door te eten van het Brood, wil Christus tot ons komen, wil Hij deel worden van ons leven. Hierin geeft Hij ons de kracht ons leven te richten op Hem.

Nog steeds nodigt de kerk met klem alle gelovigen uit om op zondag deel te nemen aan de Eucharistie (“zondagsplicht”). Toch zouden wij de deelname aan de Eucharistie veel meer moeten beschouwen als een “recht” dan als een “plicht”. Willen wij werkelijk de Heer volgen in ons leven, willen wij werkelijk luisteren naar wat Hij te zeggen heeft ten bate van ons geluk, dan zullen wij Zijn uitnodiging toch niet af kunnen slaan? We willen luisteren naar de woorden van Christus (Evangelie) en eten en drinken van zijn Lichaam en Bloed (Communie). Dát geeft ons de kracht werkelijk een christelijk leven te leiden. Eucharistie-vieren is wezenlijk: gemeenschap zijn in de Verrezen Heer. Door de samen-komst in de kerk mogen we ervaren dat wij samen-op-weg-zijn, met de kracht van Gods Geest.

Voorbereiding op de eerste Communie

Aan deze viering gaat een ruime voorbereidingstijd vooraf, die meestal na de herfstvakantie begint. De viering van de eerste Communie is meestal omstreeks moederdag, de tweede zondag in mei. Enkele weken voorafgaand aan de Eerste Communie is er een voorstellingsmis, waarbij de kinderen zich “presenteren” aan de parochianen.

Rond oktober ontvangen de ouders van de gedoopte kinderen van groep 4 van de parochiële basisscholen een schrijven, waarin zij hun kind kunnen aanmelden voor de voorbereiding en de viering. Op enkele ouderavonden wordt nadere informatie verstrekt. De ouders wordt gevraagd zoveel mogelijk actief deel te nemen aan de voorbereiding.