Er is hoop!

Lees eerst de lezingen van vandaag: 3e week in de veertigdagentijd, woensdag

Beste parochianen,

Je leest deze lezingen en denkt misschien ‘de wet, wat moet ik daarmee op z’n moment?’. Maar lees even goed door, neem er de tijd voor. Net voordat God op de berg Sinaï aan Mozes de tien geboden gaf, gegrift op stenen platen, zei Hij tot het volk waar het om ging: ‘Volg Mij, volg mijn geboden en jullie zullen het beloofde Land bereiken. Er is een beloofde Land! Ook voor ons! Wij gaan ergens naartoe! Ook deze tijd waarin wij beproefd worden, zijn we op weg naar het einddoel. Geen ‘voltooid leven’, maar de vervulling van ons leven! Er is een beloofde Land, een Rijk der hemelen waarover Jezus in het evangelie spreekt. Welke geboden, welke wet moeten wij waar maken in ons leven vandaag? De hele wet is vervuld in Jezus zelf. Wil jij weten wat je moet doen? Kijk naar Jezus Christus. Wat zou Hij doen? Het gaat er niet om dat wij wonderen moeten gaan doen of dat wij extreem aardig worden. Jezus Christus laten leven in mij. In Hem geloven! Geloven dat hij de dood overwonnen heeft! Het virus, de spanningen die wij moeten doorstaan in deze dagen… onze angsten! Christus heeft het overwonnen! Met Hem zijn betekent dat wij deze overwinning in ons gaan dragen! Als teken van deze overwinning, van de hoop die zij ons geeft, zullen wij vandaag om 19uur in heel Nederland de kerkklokken laten luiden! De hoop weerklinkt!

Wil jij weten welke wet Jezus in ons wil vervullen? Pak even het evangelie van Matheüs en lees de nieuwe wet, jij zult verrast zijn. Het is het stukje voorafgaande aan dat van vandaag: Matheüs 5, 1-19.

Goede moed, laten wij vandaag bidden dat Jezus ons nieuw mag maken, meer op Hem lijkend. Laten wij bidden ook speciaal voor de Nederlanders die op dit moment nog in het buitenland zitten en niet weten hoe zij hier terug kunnen. Bidden wij voor al degenen van wie het leven in deze dagen instort, dat onze Heer in hen zijn overwinning over angst en dood mag laten schitteren.
De Heer zal ons leiden naar het beloofde Land: Hij in ons.

Kapelaan Marco

Een uitnodiging om mee te bidden met Azarja…

De eerste lezing van vandaag is een gebed uit het boek van de profeet Daniël (Dan. 3,25.34-43, staat alleen in de Katholieke uitgave van de H. Schrift). Het kan ons helpen met ons gebed in deze tijd van moeilijkheden.
Azarja is één van de drie jongemannen die door koning Nebukadnessar van Babel gevangen zijn genomen. Zij worden veroordeeld tot de doodstraf omdat zij de koning niet als god aanbidden. God red de drie jongemannen uit de brandende vuuroven. Daarop bekeert Nebukadnessar zich tot God.

Uit het boek van de profeet Daniël
In die dagen verrichtte Azarja staande dit gebed:

[Hier gaat Azarja contact maken met God. Doe dat zelf ook.]
‘Terwille van uw naam : verstoot ons toch niet voor goed en verbreek niet uw verbond, trek uw barmhartigheid niet van ons terug terwille van Abraham, uw vriend, terwille van Isaak, uw dienaar, en van Israël, uw heilige.

[Azarja herinnert God aan zijn belofte. Breng je voor de geest wat God ons beloofd heeft bij ons doopsel]
Aan hen hebt Gij beloofd hun nakomelingen even talrijk te maken als de sterren aan de hemel en de zandkorrels aan het strand der zee.

[Azraja betuigt spijt over zijn zonden. Overweeg je zonden en zeg sorry tegen God]
Maar nu zijn wij, Heer, het kleinste volk geworden van alle volkeren op aarde en nergens ter wereld hebben wij nog iets te betekenen vanwege onze zonden.

[Azarja zegt tegen God wat hem bezwaart. Vertel God wat jou nu bezwaart, wat moeilijk is op dit moment]
Wij hebben nu geen koning meer, geen profeet, geen leider, geen brand- en slachtoffers, geen spijsoffers en reukwerk, zelfs geen heilige plaats waar wij U kunnen offeren om zo uw barmhartigheid te kunnen ervaren.

[Azarja vraagt God hem te verhoren. Hij herinnert God aan zijn belofte van liefde en hulp en belooft trouw aan God, die redt. Doe dat ook!]
Maar laat ons bij U gehoor vinden vanwege ons vermorzeld hart en onze ootmoedige geest. Moge vandaag ons offer bestaan in volmaakte aanhankelijkheid aan U en moge het U evenzeer behagen als kwamen we met brandoffers van rammen en stieren en met tienduizenden vette lammeren, want geen smaad treft hen die op U vertrouwen. Thans volgen wij U van ganser harte ; wij eerbiedigen U en zoeken U.
Laat ons toch niet te schande worden, maar handel met ons naar uw goedheid
en naar uw grote barmhartigheid. Red ons op uw wonderbare wijze en verheerlijk, Heer, uw naam’.

Reageren? Hulp nodig? Stuur een mail naar RnMerkx@hetnet.nl

Woord van de dag: durf iets ‘stoms’ te doen!

Lezingen van maandag 16 maart: 2 Kon. 5, 1-15a / Ps. 42 (41) / Lc. 4, 24-30

Jezus laat vandaag een kleine ‘bom ontploffen’ in het evangelie: ‘Geen profeet wordt aanvaard in zijn eigen vaderstad’. Hij wil daarmee zeggen: ‘Jullie erkennen Mij niet’. Dat klopt. Het was moeilijk, hij was in zijn eigen stad. Tot dan toe was hij gewoon de zoon van de timmerman van het dorp.
Waarom is het moeilijk om Jezus te erkennen, hem te zien? Hij geeft twee voorbeelden. In de tijd van de grote hongersnood werd alleen een weduwe in Sarepta door Elia bezocht. De profeet Elisa geneest slechts één melaatse, de Syriër Naäman. Allebei heidenen, allebei mensen die in nood verkeerden. Zij hadden hulp nodig. Erkennen dat wij zondaars zijn, dat wij God nodig hebben die ons komt verlossen, is de voorwaarde om de Heer te zien, vooral in deze dagen. Interessant hoe Naäman genezen werd (eerste lezing). Hij verwachte een tovertrucje, de koning van Israël zou hem reinigen. Vervolgens verwachtte hij dat profeet ‘zijn hand over de plek strijken en de ziekte ‘zou wegnemen. Nee hoor. De profeet vroeg hem om zich zeven keer in de rivier Jordaan te gaan wassen. Eigenlijk best stom. Waren de rivieren in Syrië dan niet goed genoeg?

Ook ons wordt vandaag gevraagd iets ‘stoms’ te doen. Geen handen schudden, afzien van de tongcommunie, twee meter afstand houden… Vandaag worden de woorden van de dienaren van Naäman ook tot ons gericht: ‘Stel dat de profeet u iets moeilijks opgedragen had, dan hadden jullie het toch ook gedaan? Waarom dan iets makkelijks niet?’. De weduwe uit Sarepta en Naäman hebben geluisterd naar wat hun gezegd werd. Zij gehoorzamen. Dat is het teken dat de Geest Gods in hen werkzaam is.

Gehoorzaamheid en voorzichtigheid kunnen ons op dit moment echt redden. Goede moed! De Heer roept ons vandaag op om ons zevenmaal in de Jordaan te wassen, teken van ons doopsel: de doopvonten hadden in de oudheid zeven trappen die het water ingingen. Laten wij ons doopsel herontdekken. Laten wij weer ontdekken wat het betekent christenen te zijn in deze tijd. Neerdalen met de Heer om met hem te verrijzen! God houdt van ons!
Kapelaan Marco

Kijk om u heen

Als u mensen kent in uw directe omgeving die hulp nodig hebben, kijk of u kunt helpen. Een boodschap, naar de apotheek, even opbellen… Het kost weinig moeite maar het is van heel groot belang! Een vastenoffertje!

Ook weekdagmissen stoppen

Vanwege het besmettingsgevaar is besloten geheel te stoppen met groepsbijeenkomsten in de kerken van onze parochiecluster. Geen vergaderingen, geen koorrepetities. Niets. Dat betekent dat ook de dagelijkse Mis niet meer doorgaat.

De weekdagmis is vanaf dinsdag te volgen op deze website. Als u op de knop ‘Misviering’ drukt, wordt u doorgeleid naar YouTube waar u de Mis kunt volgen. Rond 10.30u staat de Mis die de priesters ‘privé’ hebben gedaan op deze site.
U kunt ook luisteren naar Radio Maria, waar om 9.00 en 19.00u een heilige Mis gevierd wordt. Daarvoor hebt u een computer nodig of een DAB+ radio (te koop vanaf plm. € 30, geen abonnement nodig, geen extra kosten).

Bij uitvaarten wordt er geen viering in de kerk gehouden maar de priester kan met de meest naaste familie naar de begraafplaats of het crematorium gaan voor een korte zegening. Als de crisis voorbij is, kan alsnog een Mis gevierd worden.
Deken Merkx

Kerken open

We proberen zoveel mogelijk onze kerken open te houden. De Munsterkerk is de hele dag open, meestal is de hele kerk toegankelijk.
De Kathedraal is in ieder geval ’s middags open om te bidden en een kaarsje op te steken. Hier is het niet toegestaan om door de hele kerk te lopen maar u kunt wel een kaarsje opsteken en bidden in de Jacobuskapel, waar het Allerheiligste is. Loop binnen! Bid! U bent welkom!
Deken Merkx

Een paar woorden over het evangelie van deze zondag, voor al degenen onder u die “dorst hebben”

Een vreemde zondag, en zondag zonder mis voor velen van ons. “Was het echt nodig? Is deze hele zaak van het coronavirus niet opgeblazen?”.  Wij zien onze agenda’s leeg worden, afspraken worden afgezegd. Zullen de scholen al maandag dicht gaan? Misschien gaan wij nog iets afspreken met vrienden, maar met een dubbel gevoel: is dat verstandig? Is dat gevaarlijk? Wij weten al dat de gesprekken één enkel onderwerp zullen hebben. China, Noord-Italië… zal het ook hier zo dramatisch worden?
God heeft in deze moeilijke dagen een blijde Boodschap voor ons!
Lees meer

Vol vertrouwen naar Pasen

Aan de vooravond van mijn 63e verjaardag wil ik u graag enkele woorden schrijven.
Morgen zullen we niet samen de Zondagsmis kunnen vieren. Het is de eerste keer in mijn priesterschap dat dit gebeurt. Het doet ons allen heel veel pijn. Zijn de maatregelen niet een beetje te rigoureus? In denk dat we alles op alles moeten zetten om te voorkomen dat de situatie uit de hand loopt en de gezondheidszorg overbelast raakt. Het is een plicht van de liefde die Christus ons heeft voorgeleefd dat we bereid zijn offers te brengen. Zeker in deze Veertigdagentijd. Misschien is crisis een unieke kans om te beseffen dat we ‘stof en as zijn’ en dat we niet kunnen zonder God.
Samenkomen met anderen wordt beperkt. Maar we hebben telefoon! Bel iemand die alleen zit! Ook dat is ‘vasten’! Laten we ons eensgezind en met vertrouwen voorbereiden op Pasen en elkaar niet in de steek laten!

We proberen in contact te blijven…

We zijn bezig om een verbinding te maken via internet zodat onze vieringen op de computer bekeken kunnen worden. Er wordt aan gewerkt!

Rob Merkx, pastoor-deken

Maatregelen (landelijk) in verband met het Coronavirus

  • Alle weekendmissen vervallen.
  • Dopen en uitvaarten kunnen alleen in kleine kring
  • Bijeenkomsten (communielessen, koorrepetities etc.) vervallen

Let op:

In Herten vervallen de Communielessen en voorbereiding op Pasen (17 en 31 maart)

Tips:

  • De Weekdagmissen Munsterkerk gaan voorlopig door
  • TV-Missen: iedere zondag NPO 2 zondag om 10.00u
  • Radiomis: Radio Maria 9.00 en 18.00u
  • Kijk regelmatig op de website voor actuele informatie op deze pagina
  • voor dringende vragen of pastorale hulp: deken Merkx 06 25 57 00 88 of kapelaan Figliola 06 85 53 98 44

Gebed om hulp

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.