Het vormsel

De apostelen waren bijeen in Jeruzalem. “Plotseling kwam er uit de hemel een geluid alsof er een storm opstak. Er verscheen hun iets dat geleek op vuur: het verdeelde zich en kwam op ieder van hen neer. Zij werden allen vervuld van de heilige Geest” (Hand.2,1-4). Gevolg was dat deze niet ál te dappere mannen plotseling werden bezield met moed en enthousiasme en voor geen doodsgevaar terugschrokken. Zij gingen vanuit Jeruzalem de wereld over om de nieuwe leer en de nieuwe vrijheid te verkondigen. Dit is dezelfde Geest die vandaag na de doop met water aan de dopeling wordt gegeven. Daardoor wordt ook hij als het ware hecht ingebouwd in de gemeenschap van de gelovigen, de kerk.

De christen wordt opgenomen in die beweging om voor Jezus te getuigen, door woord én daad. De afwassing met water en het afroepen van de heilige Geest horen bijeen. Vroeger waren het vooral de priesters en diakens die met water doopten. Daarna begaven de gedoopten zich naar de bisschop die hun de handen oplegden en hen zalfden om hun de gaven van de heilige Geest mee te delen. Later is men ertoe overgegaan die toediening van de heilige Geest los te maken en als een eigen sacrament te beschouwen: het vormsel.

De viering van het vormsel vindt gewoonlijk plaats in de parochiekerk, waar de gelovige gemeenschap samenkomt. De bisschop, die samen met de andere bisschoppen het teken is van de eenheid van de kerk, of zijn gedelegeerde komt het vormsel toedienen. De vormselviering is altijd een feest voor de hele parochie, een verrijking voor de gemeenschap. Dikwijls getuigen gelovigen, dat zij in deze viering op een bijna voelbare wijze de aanwezigheid van Gods Geest ervaren.

VORMSELVIERING

PAROCHIECLUSTER ROERMOND-CENTRUM/HERTEN EN ROERMOND-OOST

PAROCHIES H. CHRISTOFFEL – H. GEEST – H. MICHAËL

Secretariaat: Kerkpad 2, 6049 BR Herten tel. 0475 – 33 22 69  e-mail:  herten@roermondparochiecluster.nl

Kapelaan: Christyraj, Abdijhof 2, 6041 HG Roermond, tel.: 0475 – 33 49 24, e-mail: kapelaanroermondcluster@gmail.com

Aanmeldingsbrief Vormsel 2023

Beste ouders van kinderen van groep 8 of in de leeftijd om het Vormsel te ontvangen (12 jaar en ouder; jonger in overleg),

We nodigen u graag uit om uw kinderen in te schrijven voor het ontvangen van het sacrament van het Heilig Vormsel, de laatste van de drie initiatiesacramenten, (doopsel, Communie en Vormsel), waardoor uw kinderen helemaal bij de Kerk zullen horen. Ze werden gedoopt toen ze klein waren en hebben de Eerste Heilige Communie ontvangen. In het Vormsel ontvangen ze Gods Heilige Geest en kunnen ze nog verder blijven groeien in het geloof.

Het Vormsel zal dit jaar worden gevierd op een nog vast te stellen zondag in het najaar, in principe in november of december. Afhankelijk aan de omstandigheden rond corona al de planning aangepast worden. De voorbereiding op het Vormsel bestaat uit:

 1. Catecheselessen om de drie weken, in de maanden februari-juli en september-oktober. Zolang de scholen nog dicht zijn, zullen de bijeenkomsten online gehouden worden.
 2. Maandelijks deelname aan de H. Mis

Ouders kunnen hun kind opgeven door onderstaand formulier vóór 19 februari 2023 in te vullen en per email te versturen of in te leveren op de kapelanie. Bel me of stuur me gerust aub een e-mail als u vragen hebt.

Met vriendelijke groet,

Kapelaan Christyraj


  Parochiecluster Roermond Zuid (Parochie H. Christoforus, H. Geest en H. Michaël)

  Aanmeldingsformulier Vormselviering 2022

  Vormeling:

  Ouders:

  Vader

  Moeder

  NAW

  Doopgegevens vormeling:

  Overige gegevens:

  Namen en geboortedata van eventuele broertjes of zusjes (ten behoeve van onze parochieadministratie, zie onderstaande mededeling):

  Onze parochie houdt zich strikt aan de voorschriften van de Wet op de Persoonsregistratie. Op grond van deze wet hebben de kerken collectief de SILA opgericht. Deze stichting ontvangt via de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) de mutaties van hen die bij de gemeente als ‘kerkelijk’ staan geregistreerd. SILA distribueert de gegevens naar de betreffende kerkgenootschappen. Het betreft hier alleen de naam- en adresgegevens, geboortedatum en burgerlijke staat. Het predicaat ‘kerkelijk’ hebben allen die vóór inwerkingtreding van de wet bij de gemeente met hun geloof stonden geregistreerd en allen die sinds die tijd formeel tot de betreffende geloofsgemeenschap zijn toegetreden. Voor de R.K. kerk geschiedt toetreding door het doopsel. Wij willen deze gelegenheid tevens aangrijpen om Uw gegevens te controleren en aan te vullen in onze eigen administratie.