Het vormsel

De apostelen waren bijeen in Jeruzalem. “Plotseling kwam er uit de hemel een geluid alsof er een storm opstak. Er verscheen hun iets dat geleek op vuur: het verdeelde zich en kwam op ieder van hen neer. Zij werden allen vervuld van de heilige Geest”(Hand.2,1-4). Gevolg was dat deze niet ál te dappere mannen plotseling werden bezield met moed en enthousiasme en voor geen doodsgevaar terugschrokken. Zij gingen vanuit Jeruzalem de wereld over om de nieuwe leer en de nieuwe vrijheid te verkondigen. Dit is dezelfde Geest die vandaag na de doop met water aan de dopeling wordt gegeven. Daardoor wordt ook hij als het ware hecht ingebouwd in de gemeenschap van de gelovigen, de kerk.

De christen wordt opgenomen in die beweging om voor Jezus te getuigen, door woord én daad. De afwassing met water en het afroepen van de heilige Geest horen bijeen. Vroeger waren het vooral de priesters en diakens die met water doopten. Daarna begaven de gedoopten zich naar de bisschop die hun de handen oplegden en hen zalfden om hun de gaven van de heilige Geest mee te delen. Later is men ertoe overgegaan die toediening van de heilige Geest los te maken en als een eigen sacrament te beschouwen: het vormsel.

De viering van het vormsel vindt gewoonlijk plaats in de parochiekerk, waar de gelovige gemeenschap samenkomt. De bisschop, die samen met de andere bisschoppen het teken is van de eenheid van de kerk, of zijn gedelegeerde komt het vormsel toedienen. De vormselviering is altijd een feest voor de hele parochie, een verrijking voor de gemeenschap. Dikwijls getuigen gelovigen, dat zij in deze viering op een bijna voelbare wijze de aanwezigheid van Gods Geest ervaren.

VORMSELVIERING

PAROCHIECLUSTER ROERMOND-CENTRUM/HERTEN EN ROERMOND-OOST

PAROCHIES H. CHRISTOFFEL – H. GEEST – H. MICHAËL

Roermond-Herten

Secretariaat: Kerkpad 2, 6049 BR Herten tel. 332269  e-mail:  parochie.herten@ziggo.nl

Kapelaan: G. Dölle, Kerkpad 2, 6049 BR Herten tel.: 332269  e-mail: george.doelle@gmail.com

Geachte ouders,

Uw kind bevindt zich in een belangrijk jaar in zijn of haar leven: er moet een belangrijke keuze worden gemaakt voor de toekomst. Op veel gebieden gaat uw kind steeds meer een eigen weg. Dat hoort er nu eenmaal bij. Ook op het gebied van het geloof gaat de eigen mening van uw kind meetellen. Juist op deze ‘overgang ‘ van klein naar groot bieden wij uw kind het sacrament aan van de groei naar christelijke volwassenheid, het Vormsel. Christus heeft aan zijn leerlingen met Pinksteren de H. Geest gegeven. Daardoor werden het zelfstandige gelovigen, krachtig en overtuigd. In het Vormsel willen wij de kinderen in Christus’ Naam zalven met de olie van de H. Geest tot enthousiasme en zelfstandigheid.

Dit jaar willen we met de beide parochies van Roermond, de parochieclusters Roermond centrum-Herten en Roermond-Oost, het Vormsel gezamenlijk vieren. De voorbereiding is dan ook gezamenlijk, en zal plaatsvinden in de parochiezaal van de H.Hartkerk.

De Vormselviering zal plaatsvinden op zondag 10 november 2019 in de kathedraal te Roermond.

Om te kunnen deelnemen aan de Vormselviering is het volgende noodzakelijk dat:

 • uw kind Rooms-Katholiek is en het Doopsel heeft ontvangen.
 • uw kind bereid is aan de voorbereiding deel te nemen: naschools een bijeenkomst om de 14 dagen op vrijdagmiddag in het parochiezaaltje van de H. Hartkerk, Mgr. Driessenstraat 2 te Roermond. Precieze aanvangstijd wordt nog bekend gemaakt. Eerste bijeenkomst is vrijdag 15 febr. 2019.
 • u een bijdrage betaalt van € 50,- voor de voorbereiding en het catechesepakket.Verdere activiteiten die bij de voorbereiding horen en waarbij we verwachten dat u met de vormeling probeert zoveel mogelijk  aanwezig te zijn:
 • de vieringen van Life Teen (tienerprogramma waarover apart voorlichting voor de kinderen op school en de ouders tijdens de ouderavond volgt), eenmaal per maand in de Thomaskerk (Donderbergweg 45) te Roermond: zondag 6 jan., 3 febr., 10 maart, 7 april, 5 mei, 2 juni, 7 juli, en 6 okt.
 • de vieringen ter voorbereiding op Pasen in de H. Michaelkerk te Herten:
  zondag 14 april om 11.30 uur: Palmzondag.
  donderdag 18 april om 19.00 uur: Witte Donderdag.
  vrijdag 19 april om 15.00 uur: Goede Vrijdag, kruisweg in de kerk.
  zondag 21 april om 10.00 uur: Pasen.
 • de presentatieviering op zondag 19 mei in de H. Michaëlkerk te Herten.
 • Christoffeldag in Roermond op zaterdag 18 mei 2019.
 • de oefenmiddag op vrijdagmiddag 8 nov. van 16.00-17.30 uur in de kathedraal.

Ter informatie van de ouders vindt een ouderavond plaats op maandag 11 febr. 2019 om 19.30u. in het zaaltje van de H. Hartkerk. Tijdens deze ouderavond krijgt u een overzicht met alle data van lessen, vieringen en andere activiteiten.

U kunt uw kind opgeven voor het Vormsel door het invullen van bijgaand inschrijfformulier. Opgave liefst vóór of tijdens de ouderavond van 11 febr.

U kunt het formulier retour sturen per post aan kap. G. Dölle, Kerkpad 2, 6049 BR Herten. U mag het ook via de mail sturen: george.doelle@gmail.com

Hartelijke groet,

Deken R. Merkx, kapelaan G. Dölle en diaken M. Figliola

 

Parochiecluster Roermond Zuid

(Parochie H. Christoforus, H. Geest en H. Michaël)

INVENTARISATIEFORMULIER vormselviering 2019:

Vormeling:

Achternaam:

Doopnaam/-namen:

Roepnaam:

Meisje / Jongen  (doorhalen wat niet van toepassing is)

Geboortedatum:

Geboorteplaats:
School/klas:

Ouders:

Vader:                  Familienaam:

Doopnamen:

Roepnaam:

Geboortedatum:  . .  –  . .  –  . . . .              Kerkelijke gezindte:

Moeder:               Familienaam:

Doopnamen:

Roepnaam:

Geboortedatum:  . .  –  . .  –  . . . .              Kerkelijke gezindte:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Doopgegevens vormeling:

Datum doop:

Parochie en plaats doop:

Bedienaar doop (indien nog bekend):

Overige gegevens:

Namen en geboortedata van eventuele broertjes of zusjes (ten behoeve van onze parochieadministratie, zie onderstaande mededeling):

 

Uw gegevens

Onze parochie houdt zich strikt aan de voorschriften van de Wet op de Persoonsregistratie. Op grond van deze wet hebben de kerken collectief de SILA opgericht. Deze stichting ontvangt via de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) de mutaties van hen die bij de gemeente als ‘kerkelijk’ staan geregistreerd. SILA distribueert de gegevens naar de betreffende kerkgenootschappen. Het betreft hier alleen de naam- en adresgegevens, geboortedatum en burgerlijke staat. Het predicaat ‘kerkelijk’ hebben allen die vóór inwerkingtreding van de wet bij de gemeente met hun geloof stonden geregistreerd en allen die sinds die tijd formeel tot de betreffende geloofsgemeenschap zijn toegetreden. Voor de R.K. kerk geschiedt toetreding door het doopsel. Wij willen deze gelegenheid tevens aangrijpen om Uw gegevens te controleren en aan te vullen in onze eigen administratie.