Het vormsel

De apostelen waren bijeen in Jeruzalem. “Plotseling kwam er uit de hemel een geluid alsof er een storm opstak. Er verscheen hun iets dat geleek op vuur: het verdeelde zich en kwam op ieder van hen neer. Zij werden allen vervuld van de heilige Geest”(Hand.2,1-4). Gevolg was dat deze niet ál te dappere mannen plotseling werden bezield met moed en enthousiasme en voor geen doodsgevaar terugschrokken. Zij gingen vanuit Jeruzalem de wereld over om de nieuwe leer en de nieuwe vrijheid te verkondigen. Dit is dezelfde Geest die vandaag na de doop met water aan de dopeling wordt gegeven. Daardoor wordt ook hij als het ware hecht ingebouwd in de gemeenschap van de gelovigen, de kerk.

De christen wordt opgenomen in die beweging om voor Jezus te getuigen, door woord én daad. De afwassing met water en het afroepen van de heilige Geest horen bijeen. Vroeger waren het vooral de priesters en diakens die met water doopten. Daarna begaven de gedoopten zich naar de bisschop die hun de handen oplegden en hen zalfden om hun de gaven van de heilige Geest mee te delen. Later is men ertoe overgegaan die toediening van de heilige Geest los te maken en als een eigen sacrament te beschouwen: het vormsel.

De viering van het vormsel vindt gewoonlijk plaats in de parochiekerk, waar de gelovige gemeenschap samenkomt. De bisschop, die samen met de andere bisschoppen het teken is van de eenheid van de kerk, of zijn gedelegeerde komt het vormsel toedienen. De vormselviering is altijd een feest voor de hele parochie, een verrijking voor de gemeenschap. Dikwijls getuigen gelovigen, dat zij in deze viering op een bijna voelbare wijze de aanwezigheid van Gods Geest ervaren.

VORMSELVIERING

PAROCHIES H. CHRISTOFFEL – H. GEEST – H. MICHAËL

Roermond-Herten

Secretariaat: Kerkpad 2, 6049 BR Herten tel. 332269  e-mail:  parochie.herten@ziggo.nl

Kapelaan: G. Dölle, Kerkpad 2, 6049 BR Herten tel.: 332269  e-mail: george.doelle@gmail.com

Geachte ouders,

Uw kind is begonnen aan een belangrijk jaar in zijn of haar leven: er moet een belangrijke keuze worden gemaakt voor de toekomst. Op veel gebieden gaat uw kind steeds meer een eigen weg. Dat hoort er nu eenmaal bij. Ook op het gebied van het geloof gaat de eigen mening van uw kind meetellen. Juist op deze ‘overgang ‘ van klein naar groot bieden wij uw kind het sacrament aan van de groei naar christelijke volwassenheid, het Vormsel. Christus heeft aan zijn leerlingen met Pinksteren de H. Geest gegeven. Daardoor werden het zelfstandige gelovigen, krachtig en overtuigd. In het Vormsel willen wij de kinderen in Christus’ Naam zalven met de olie van de H. Geest tot enthousiasme en zelfstandigheid.

De Vormselviering zal plaatsvinden op 2e Pinksterdag, maandag 21 mei 2018 in de kathedraal te Roermond. Onze deken Mgr. R. Merkx zal het Vormsel aan de jongeren toedienen.

Om te kunnen deelnemen aan de Vormselviering is het volgende noodzakelijk:

  • uw kind is Rooms-Katholiek en heeft het Doopsel ontvangen.
  • uw kind is bereid aan de voorbereiding deel te nemen: naschools een bijeenkomst om de 14 dagen op dinsdagmiddag van 15.15-16.15 uur in een lokaal van groep 8 op de Hubertusschool te Herten. Eerste bijeenkomst is dinsdag 24 okt. (na de herfstvakantie)
  • u een bijdrage betaalt van € 50,- voor de voorbereiding en het catechesepakket.

Verdere activiteiten die bij de voorbereiding horen en waarbij we verwachten dat u met de vormeling probeert zoveel mogelijk  aanwezig te zijn:

  • de maandelijkse gezinsmissen op zondag om 10.00 u. in de H.Michaëlkerk te Herten, alsmede de vieringen rondom Kerst en Pasen.
  • de vieringen van Life Teen (tienerprogramma waarover apart voorlichting voor de kinderen op school en de ouders tijdens de ouderavond volgt), steeds op de 1e zondag van de maand in de Thomaskerk (Donderbergweg 45) te Roermond.
  • de presentatieviering op zondag 14 jan. 2018 om 10.00 u. in de H.Michaëlkerk.
  • Christoffeldag in Roermond op zaterdag 14 april 2018.
  • de oefenmiddag op vrijdagmiddag 18 mei van 16.00-17.30 uur in de kerk.
  • de vormsel dankviering op zondag 3 juni 2018 om 10.00 uur in de H.Michaëlkerk.

Ter informatie van de ouders vindt een ouderavond plaats op OSB De Stapsteen (Putkamp 2 te Herten) op donderdag 28 september om 19.30u. Tijdens deze ouderavond krijgt u een overzicht met alle data van lessen, vieringen en andere activiteiten.

U kunt uw kind opgeven voor het Vormsel door het invullen van bijgaand inschrijfformulier; u kunt dat vervolgens per mail aan de kapelaan opsturen (george.doelle@gmail.com), of via de post (Kerkpad 2, 6049 BR Herten). Opgave liefst vóór of tijdens de ouderavond van 26 sept.

Hartelijke groet,

Kapelaan G. Dölle

 

Parochiecluster Roermond Zuid

(Parochie H. Christoforus, H. Geest en H. Michaël)

INVENTARISATIEFORMULIER vormselviering 2018:

Vormeling:

Achternaam:

Doopnaam/-namen:

Roepnaam:

Meisje / Jongen  (doorhalen wat niet van toepassing is)

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

School/klas:

Ouders:

Vader:                 Familienaam:

Doopnamen:

Roepnaam:

Geboortedatum:  . .  –  . .  –  . . . .              Kerkelijke gezindte:

Moeder:              Familienaam:

Doopnamen:

Roepnaam:

Geboortedatum:  . .  –  . .  –  . . . .              Kerkelijke gezindte:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Doopgegevens vormeling:

Datum doop:

Parochie en plaats doop:

Bedienaar doop (indien nog bekend):

Overige gegevens:

Namen en geboortedata van eventuele broertjes of zusjes (ten behoeve van onze parochieadministratie, zie onderstaande mededeling):

 

 

 

Uw gegevens

Onze parochie houdt zich strikt aan de voorschriften van de Wet op de Persoonsregistratie. Op grond van deze wet hebben de kerken collectief de SILA opgericht. Deze stichting ontvangt via de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) de mutaties van hen die bij de gemeente als ‘kerkelijk’ staan geregistreerd. SILA distribueert de gegevens naar de betreffende kerkgenootschappen. Het betreft hier alleen de naam- en adresgegevens, geboortedatum en burgerlijke staat. Het predicaat ‘kerkelijk’ hebben allen die vóór inwerkingtreding van de wet bij de gemeente met hun geloof stonden geregistreerd en allen die sinds die tijd formeel tot de betreffende geloofsgemeenschap zijn toegetreden. Voor de R.K. kerk geschiedt toetreding door het doopsel. Wij willen deze gelegenheid tevens aangrijpen om Uw gegevens te controleren en aan te vullen in onze eigen administratie.