De restauratie van het Dalheimer Kruis

De restauratie van het Dalheimer Kruis

Het Dalheimer Kruis is een van de belangrijkste en oudste kunschatten in de Roermondse binnenstad. Het is vernoemd naar het Cisterciënzerinnenklooster van Dalheim, net over de grens bij Vlodrop. Hier werd het kruis eeuwenlang bewaard en als wonderdadig vereerd. Het kruis dateert uit de eerste helft van de veertiende eeuw.

Een bijzonder kruistype

Het Dalheimer Kruis is een zogenaamd ‘Gaffelkruis’, waarbij de kruisarmen geen rechte balk vormen, maar schuin omhoogsteken. Ook zijn de kruisbalken niet recht en geschaafd, maar hebben een echte boomvorm – een verwijzing naar de levensboom. De nadruk wordt gelegd op het lijden van Christus: Zijn lichaam is uitgemergeld, Zijn gelaat in pijn verwrongen en bloed stroomt over Zijn lijf. Toch, zelfs in dit moment van uiterste pijn, zegent Hij met zijn rechterhand de beschouwer.

Dit kruistype was populair in het Rijnland, maar ook elders in Europa vinden we voorbeelden. Vroeger werd gedacht dat dergelijke kruisen waren ontstaan naar aanleiding van de pest-pandemie in het midden van de veertiende eeuw. Ze werden dan ook wel pestkruisen genoemd. Tegenwoordig weten we echter dat degelijke kruisen al van voor de komst van de pest dateren. Ze worden nu dan ook meer gelinkt aan de veertiende-eeuwse mystiek, die het lijden van Christus voor de mensheid benadrukte.

Een vrome legende

Over hoe het kruis in de Roermondse kathedraal terecht is gekomen bestaat een vroom verhaal. Toen het klooster in Dalheim aan het eind van de achttiende eeuw in haar bestaan bedreigd werd, besloten de adellijke zusters hun belangrijkste schat, het Dalheimer Kruis, in veiligheid te brengen. Ze laadden het kruis op een kar, waar een blind paard voor werd gespannen. Waar het paard naar toe zou lopen, daar zou het kruis een veilige bestemming vinden. Uiteindelijk hield het paard bij de Roermondse kathedraal halt.

Het klooster te Dalheim werd in 1802 gesloten. In 1810 volgde de officiële overdracht van het kruis middels een akte. De zusters bepaalden echter dat wanneer het klooster ooit weer heropgericht zou worden, het kruis terug diende te keren naar zijn oude verblijfplaats.

Een restauratie is nodig

Het kruis, dat ook een belangrijke rol speelt als devotioneel object en in het recente verleden onder meer in een vastenprocessie werd meegedragen, is niet alleen een kostbaar, maar ook een kwetsbaar object. Zijn huidige plek in de kathedraal is er mogelijk mede de oorzaak van dat er onder meer schade in de verflagen is ontstaan. Om het kruis van verder verval te redden is een restauratie dringend noodzakelijk. Deze zal vanaf voorjaar 2022 plaatsvinden. Bijzonder is dat het kruis in de kathedraal zelf wordt gerestaureerd, zodat het publiek de vorderingen van het werk kan volgen. Na de restauratie krijgt het Dalheimer Kruis een andere, prominente en meer veilige plek in de kathedraal.

Kan ik helpen?

Een ‘gewond’ monument is net als een zieke: het knapt op van aandacht. Kom geregeld eens kijken. Of volg de voortgang op deze pagina. Wilt u nog wat extra’s doen? Help ons dan met een klein bedrag ten behoeve van de restauratie. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL24ABNA0102884536 ten name van Parochie Heilige Christoforus. De parochie heeft een ANBI-status, dus uw gift is aftrekbaar bij uw belastingaangifte. Onze welgemeende dank!