DECRETUM

Aan de gelovigen van de parochie H. GEEST te Roermond gelegen in het dekenaat Roermond van het bisdom Roermond:

1. gezien het feit dat de liturgische vieringen in de parochiekerk H. Geest, aan de Minderbroedersingel, 6041 KJ te Roermond al geruime tijd onvoldoende worden bezocht;

2. gezien dit afnemend draagvlak en omdat het niet gerechtvaardigd is te verwachten, dat de parochiegemeenschap H. Geest te Roermond nog mogelijkheden heeft om naar een redelijke levensvatbaarheid uit te groeien;

3. gezien het ontbreken van financiën voor het levensonderhoud van personen en om te voorzien in het gewone en buitengewone onderhoud van het kerkgebouw aan dak, verwarming, voorzieningen in het kader van gebruiksvergunning en het aanleggen van reserves;

4. gezien het feit, dat er in de voorafgaande tijd door clustervorming reeds bestuurlijke en pastorale samenwerking tussen de parochies H. Geest, H. Christoforus te Roermond en H. Michaël te Roermond-Herten tot stand is gekomen en daardoor de pastorale zorg voor de in de parochie H. Geest wonende gelovigen gegarandeerd kan worden;

5. gezien het feit, dat in overeenstemming met de bepalingen van het kerkelijk wetboek (can.50) overleg heeft plaatsgevonden met de bij het kerkgebouwen parochie betrokken personen: met de toenmalige deken van Roermond, de hoogeerwaarde heer Mgr. dr. Th. Willemssen, die tevens pastoor van de genoemde parochies was, alsook met de huidige deken van Roermond, de hoogeerwaarde heer ing. R.N. Merkx, die tevens pastoor van de genoemde parochies is, met de kerkbesturen van de parochies H. Geest en H. Christoforus die het verzoek tot onttrekking hebben verwoord in de brief, ontvangen op 11 januari 2008, en met de parochianen behorende bij de parochiekerk H. Geest te Roermond in een daartoe belegde hoorzitting op 22 oktober 2009;

6. gezien het feit, dat de priesterraad van het bisdom Roermond in de vergadering op donderdag 22 oktober 2009 volgens de voorschriften van het kerkelijk wetboek (can. 515 § 2 ivm can .1222 § 2) over de situatie in de parochie H. Geest te Roermond is ingelicht en over het voornemen het kerkgebouw H. Geest aan de Minderbroedersingel, 6041 KJ te Roermond aan de eredienst te onttrekken, is gehoord; besluiten wij:

– dat de parochiekerk H. Geest te Roermond, gelegen aan de Minderbroedersingel,6041 KJ te Roermond in het dekenaat Roermond van het bisdom Roermond aan de eredienst zal worden onttrokken op maandag 9 november 2009.

– dat de pastorale zorg voor de gelovigen wonende in de parochie H. Geest te Roermond wordt behartigd door de pastoor-deken en teamleden van de in clusterverband samenwerkende parochies H. Geest, H. Christoforus te Roermond en H. Michaël te Roermond-Herten;

– dat, zolang er nog goederen van de parochie H. Geest te Roermond aanwezig zijn, deze parochie als rechtspersoon blijft bestaan;

– dat dit besluit uiterl1jk zondag 8 november 2009 betekend dient te worden.

Over de verdere bestemming van de goederen waaronder het kerkgebouw H. Geest te
Roermond wordt door het kerkbestuur van de parochie H. Geest te Roermond in overleg met het Bisdom Roermond beslist.

Bezwaren tegen dit decreet kunnen in overeenstemming met het kerkelijke wetboek (can. 1734 ivm can. 201 § 2) vanaf maandag 9 november t/m vrijdag 20 november 2009 bij de Bisschop van Roermond, Mgr. F.J.M. Wiertz, Paredisstraat 10, te 6041 JW Roermond, ingediend worden.

Gegeven te Roermond, 5 november 2009

W.g. + Frans Wiertz, bisschop van Roermond

mr. G.H. Smulders, lic.iur.can. kanselier